Privacy
Foto’s maken zijn volgens ons werkwijze verplicht.
De gegevens met betrekking tot natuurlijke personen zijn opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw medische gegevens en foto’s worden niet zonder uw voorafgaande toestemming aan derden (anders dan de verwijzende arts, medebehandelaar, waarnemer of stagiaire) verstrekt.

Annulering en verplaatsing
In het geval dat de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk 48 uur van tevoren bij de ons af te zeggen of te verzetten. Afspraken kunnen door de klant telefonisch, per WhatsApp of per e-mail worden geannuleerd. Bij geen telefonisch gehoor dient er een e-mail of WhatsApp bericht te worden verstuurd, houd hierbij rekening met de openingstijden van de kliniek. Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan zijn wij genoodzaakt de aanbetaling in te houden.

Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat cliënt een opdracht aan The body specialist geeft voor het uitvoeren van een of meerdere behandelingen tot het verrichten van behandelingen.
 2. Cliënt kan slechts een behandelovereenkomst aangaan indien cliënt;
  1. De leeftijd van 18 jaren heeft bereik;
  2. Voorafgaand aan de behandeling uitvoerig de risico’s en mogelijke gevolgen heeft overwogen;
  3. Ingeval van begeleiding, opvang en/of bereikbaarheid, cliënt de instructies opvolgt.
  4. Op de hoogte is van de contactpersoon ingeval van complicaties, en direct contact opneemt met de arts;
  5. Het medisch formulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld;
  6. Alle vragen over de behandeling gesteld en beantwoord zijn.

Aansprakelijkheid
Op het moment dat iemand bij ons kiest voor een behandeling zal hij/zij verklaren:

 1. Zelf de noodzaak goed te hebben overwogen en ingelezen over de behandelingen, nagevolgen, injecties en middelen die The body specialist gebruikt.
 2. Volledig op de hoogte te zijn over de risico’s die aan de behandeling zijn verbonden zoals o.a. blauwe plekken, roodheid, uitvalsverschijnselen en zwellingen en daarmee toestemming verleend de behandeling uit te voeren.
 3. Bij niet aangeven van hitte kan er een reactie ontstaan door de warmte. Deze reactie verschilt per persoon. Denk hier in het ergste geval aan blaren en gevoeligheid.
 4. Volledig op de hoogte te zijn dat er bij sommige behandelingen constant druk wordt uitgeoefend. Bij te veel pijn, kan dit worden aangeven, maar minder snel resultaat zichtbaar zal zijn.
 5. Te weten dat afhankelijk van de behandeling duurt het gemiddeld 7 tot maximaal 14 dagen voordat het genezingsproces voltooid is, de blauwe/rode plekken niet meer zichtbaar zijn en de gevoeligheid weggetrokken is. Mochten er geen blauwe of rode plekken ontstaan dan duurt het gemiddeld een aantal uur voordat de huid niet meer gevoelig aanvoelt.
 6. Dat The body specialist niet aansprakelijk gesteld kan worden voor mogelijke (blijvende) interne/externe letsel.
 7. Van menig te zijn dat de wensen die hij/zij aangaande de behandeling heeft zal uiten tegenover de professional geïnterpreteerd.

Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van behandelingen door The body specialist leidt tot aansprakelijkheid, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten.
 2. The body specialist is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door The body specialist geleverde diensten.
 3. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van The body specialist per gebeurtenis per jaar uitkeert.
 4. The body specialist is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 5. The body specialist is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. The body specialist staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens The body specialist verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. The body specialist sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.
 8. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van The body specialist vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij The body specialist binnen een halfjaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Pakketvoorwaarden
Uiteraard doen wij ons best om het gewenste resultaat behalen, echter kunnen wij dit niet altijd garanderen. Bij het afnemen van een pakket dienen de behandelingen binnen 4 maanden afgerond te zijn. Restitutie is bij ons niet mogelijk.